ข่าวกิจกรรม

ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง


สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ในการเข้าพบปะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาจีน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เจริญ เพ็ชรรัตน์ อาจารย์.ดร.กรวรรณ พรหมแย้ม อาจารย์ ดร.อรชพร พวงทอง และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ศ. ดร. มล.ตุ้ย ชุมสาย อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่