ข่าวกิจกรรม

การอบรมการใช้งานห้อง Smart Classroom และ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ครั้งที่ 1


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมการใช้งานห้อง Smart Classroom HB7405 และ ห้องปฏิบัติการทางภาษา HB7407/1 ครั้งที่ 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ และมีคุณสมบัติ แซ่จิว ตัวแทนจากบริษัท IMI เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาและคณาจารย์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง Smart Classroom HB7405 และ ห้องปฏิบัติการทางภาษา HB7407/1อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่