ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าในตำแหน่งของบุคลากรสายปฏิบัติการ


งานบริหารทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ จัดการอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าในตำแหน่งของบุคลากรสายปฏิบัติการ โดยมี นายประพัฒน์ พิละกันทา รักษาการแทนเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดอบรม และได้รับเกียรติจากคุณอรอนงค์ ศรีชัยรัตนกูล สังกัดกองบริหารงานบุคคล และคุณกนิษฐา ไทยกล้า สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม HB 7801