ข่าวกิจกรรม

การอบรมเรื่อง การใช้โปรแกรมสอนออนไลน์เบื้องต้น เพื่อรับมือกับเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม เรื่อง การใช้โปรแกรมสอนออนไลน์เบื้องต้น เพื่อรับมือกับเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด (COVID-19)  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศตุม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก เป็นวิทยากรบรรยาย วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ HB 7301 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ นันทศรี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยาย วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ HB 7302 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่