ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์สำนักงาน


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดโครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์สำนักงาน ให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  HB 7302