ข่าวกิจกรรม

พิธีปิดโครงการความร่วมมือทางวิชาการ YU-CMU 2019


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานปิดโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU) กับ มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง (Yangon University-YU) หรือ YU-CMU 2019 ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 4 - 29 พฤศจิากยน 2562 พร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาวิชาเอกภาษาเมียนมาร์ และคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ จาก มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง มี รองศาสตราจารย์อุบลรัตน์ พันธุมินทร์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาพม่า หัวหน้าโครงการและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพิกา รัตนพิทักษ์ อาจารย์สาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 7801 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่