ข่าวกิจกรรม

สร้างจิตสำนึกและรณรงค์ลดร่องรอยคาร์บอน (Carbon Footprint) และลดปัญหาหมอกควัน ฝุ่น PM 2.5 ภายในคณะฯ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "สร้างจิตสำนึกและรณรงค์ลดร่องรอยคาร์บอน (Carbon Footprint) และลดปัญหาหมอกควัน ฝุ่น PM 2.5 ภายในคณะฯ" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพี แสงสาคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์  ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์วรวุฒิ  อึ้งจิตไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม และคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคาร HB6, HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่