ข่าวกิจกรรม

การสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูในสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตภาคเหนือ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรม “การสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูในสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตภาคเหนือ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร สุนิธรรม หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูในสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตภาคเหนือตอนบน ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ศิขิรัมย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561  ณ ห้องประชุม ศ. ดร. มล.ตุ้ย ชุมสาย อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่