ข่าวกิจกรรม

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิชาการ-วิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11


  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิชาการ-วิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 หัวข้อ "Embodying Worlds New Conditions and Values" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ เป็นฐานในการส่งเสริมหลักสูตรและการเรียนการสอน  และมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างเครือข่ายประชาคมวิชาการ – วิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีร่วมลงนามฯ ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมดิอิมพิเรียลแม่ปิง