ข่าวกิจกรรม

ร่วมพิธีเปิดงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา แอ่วเฮือน เยือนผญา


อาจารย์อนัญญา รัตนประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายสหกิจศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา แอ่วเฮือน เยือนผญา โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานพิธีเปิด ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์วรวุฒิ อึ้งจิตรไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมบันทึกภาพ เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่