ข่าวกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสนทนาภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน สำหรับหน่วยงานภายในสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสนทนาภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน สำหรับหน่วยงานภายในสำนักงานคณะมนุายศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากอาจารย์ชาวต่างชาติจากภาควิชาภาษาอังกฤษเป็นวิทยากรในการอบรมให้กับบุคลากร ได้แก่ 1. อาจารย์Derek Wayne Smith 2. อาจารย์MATTHEW CHRISTIE 3. อาจารย์AYLA CALUMPANG KATIMA เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 7211,ห้องเรียน 7704, ห้องเรียน 7705, ห้องเรียน 7706 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่