ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มอบโล่ที่ระลึกแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Masayuki Nashida ในสาขาวิชาญี่ปุนศึกษา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ