ข่าวกิจกรรม

นิทรรศการวันสุขภาพจิตโลก world mental health Day 2020


ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  จัดนิทรรศการวันสุขภาพจิตโลก world mental health Day 2020 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ ธีรพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยาผู้จัดโครงการ พร้อมด้วยนักจิตวิทยา นักศึกษาและผู้สนใจร่วมงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร HB7