ข่าวกิจกรรม

โครงการ Humanities CMU Run 2018


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ Humanities CMU Run 2018 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่นักศึกษา บุคลากร นักศึกษาเก่า และประชาชนทั่วไป และเพื่อหารายได้สมทบเข้ากองทุน 365 วัน 365 บาท เพื่อคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งมีบุคลากร นักศึกษา นักศึกษาเก่า และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมวิ่งจำนวนกว่า 2,500 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 ณ บริเวณภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่