ข่าวกิจกรรม

การอบรมการใช้งานห้อง Smart Classroom และ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ครั้งที่ 2


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมการใช้งานห้อง Smart Classroom HB7405 และ ห้องปฏิบัติการทางภาษา HB7407/1 ครั้งที่ 2 โดยมีคุณสมบัติ แซ่จิว ตัวแทนจากบริษัท IMI เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาและคณาจารย์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้มีคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง Smart Classroom HB7405 และ ห้องปฏิบัติการทางภาษา HB7407/1อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่