ข่าวกิจกรรม

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบ CMU – Document และแนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับการประชุมออนไลน์


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบ CMU – Document และแนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับการประชุมออนไลน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์  ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก เป็นวิทยากรแนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับการประชุมออนไลน์ และ นายธนพัฒน์ ทาบุญดี หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารทั่วไป เป็นวิทยาการบรรยายเกี่ยวกับระบบ CMU-Document ซึ่งมีการถ่ายทอดสดเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร ที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมได้ ร่วมอบรมออนไลน์ได้ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม มล.ตุ้ย  ชุมสาย ชั้น 8 อาคาร HB 7