ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย (รอบที่ 2)


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ:การพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย (รอบที่ 2) โดยมี คุณนิทราพร อุตตโม เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์  เป็นประธานในการเปิดอบรม  และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์หทัยวรรณ ไชยะกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทริยา สาเอี่ยม อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย  เป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม HB 7801