ข่าวกิจกรรม

ร่วมพิธีเปิด ITSC New Media Studio ศูนย์บันทึกสื่อการสอน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์วรวุฒิ อึ้งจิตรไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารทั่วไป ร่วมพิธีเปิด ITSC New Media Studio ศูนย์บันทึกสื่อการสอน เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดฯ รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดตั้ง ITSC New Media Studio เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ITSC New Media Studio อาคาร 4 ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่