ข่าวกิจกรรม

การประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562


คณะมนุษยศาสตร์ จัดประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยการแนะนำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับโรงเรียนต่างๆ ดังนี้

1.โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก

2.โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง

3.โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

4.โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก

ระหว่างวันที่ 5-12 กันยายน 2561