ข่าวกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบ CMU-MIS เพื่อประกอบการรายงานตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย


งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบ CMU-MIS เพื่อประกอบการรายงานตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากคุณอัศณา ปิยสุรประทีป ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ HB7302 คณะมนุษยศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่