ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561


คณะมนุษยศาสตร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยพร กาญจนการุณ รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กายภาพและสิ่งแวดล้อม คณาจารย์ คณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่า มช. และคณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่า คณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี และนักศึกษาที่มีผลงานกิจกรรมดีเด่น เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 50 ปี คณะมนุษยศาสตร์