ข่าวกิจกรรม

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ออนไลน์


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านทางออนไลน์ Fanpage Live และ Youtube Channel Live ของคณะฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะรองคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระพี แสงสาครรองคณบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร ทุนการศึกษา ค่าใช้จ่าย วินัยนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และตัวแทนนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะมนุษศาสตร์แนะนำกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าภาควิชาต่างๆ เข้าร่วมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ปกครองผ่านทางออนไลน์ ณ ห้อง Smart Classroom HB7405 ชั้น 4 อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่