ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแสดงเทิดพระเกียรติเนื่องในพิธีเปิดโครงการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาสี่ชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้อง HB5100 ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่มีต่อการศึกษาภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงพระเมตตาเสด็จสอนและให้คำแนะนำแก่นักศึกษา รวมทั้งคณาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2515-2527 รวมระยะเวลาติดต่อกันถึง 12 ปี

ผู้สร้างสรรค์เครื่องแต่งกายและควบคุมการแสดง - ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวุฒิ ชัยเพ็ชร

ผู้แสดง - นางสาวนภาพร บุญโน และนายวีรวัฒน์ กาญจนัษฐายี


[post:2019-02-12 16:14:52]

View details »สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ จัดกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 18 ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ “ยิ่งซ่อนยิ่งอยากรู้” 「隠せば隠すほど、もっと知りたくなる」เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการกล่าวสุนทรพจน์ด้วยภาษาญี่ปุ่นและฝึกการแสดงออกในที่ชุมชน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เป็นประธานในการเปิดงาน เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องบรรยาย HB 5200 สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล มีรายนามดังต่อไปนี้

1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชลภัทร บงสูงเนิน

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวอริสา วงศ์จีนาพันธุ์

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวมิคุ ทานากะ

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นางสาวสุวพร เขียวอิ่ม

5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ นางสาวณภัทร  อัณประยูร

และรางวัลพิเศษ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

1. นางสาวสุวิมล  สุขสกุลปัญญา

2. นางสาวเมธาริณ  สหเมธาพัฒน์

[post:2019-02-06 14:25:20]

View details »

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Professor UChiyama Reo จากมหาวิทยาลัย Momoyama Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสนำนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ (Economics) จากมหาวิทยาลัย Momoyama Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น เข้าอบรมภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาต่างชาติในคณะมนุษยศาสตร์ และกิจกรรมทัศนศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยพร กาญจนการุณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร สุนิธรรม หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 7211 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2019-02-05 09:39:09]

View details »


รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Franco-Deutsch-Espagnol ซึ่งจัดโดยภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีแขกผู้มีเกียรติ อาทิคุณ Thomas Baude กงศุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศสประจำจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ คณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ผู้สอนภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกว่า 300 คนเข้าร่วมพิธีเปิดเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 55 ปีแห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ นำเสนอความสามารถทางวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน และสเปน ประจำปีการศึกษา 2561 และเพื่อเป็นการแนะนำหลักสูตร รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาตะวันตกแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ในโอกาสนี้ นักศึกษาจากภาควิชาภาษาตะวันตกได้นำเสนอกิจกรรมหลายรูปแบบ อาทิ การแสดงละครเวที การขับร้องเพลงประสานเสียง การบรรเลงดนตรีคลาสสิค การเต้นรำ การแข่งขันทำอาหาร การตอบคำถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ รวมทั้งการจัดบอร์ดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับทั้งสามภาษา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

[post:2019-02-04 09:44:23]

View details »
สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประกวดเขียนเรียงความภาษาเกาหลีครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่เรียนภาษาเกาหลีในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยมีอาจารย์ ดร.ศรันภัทร วงศ์พุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดพิธี พร้อมให้การต้อนรับคุณ คิม จู-ยอน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย และกรรมการในการตัดสินการประกวดเขียนเรียงความภาษาเกาหลีครั้งที่ 4 ในการมอบรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในการมอบรางวัลชนะเลิศแก่ผู้เข้าแข่งขัน พร้อมกับให้การต้อนรับคุณ ลี อุค-ฮอน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB 6 คณะมนุษยศาสตร์

[post:2019-01-28 09:57:58]

View details »


ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน องค์กร สนับสนุนและช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ  ทั้งนี้คณะมนุษยศาสตร์มีคุณนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ นักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ รหัส 2301095  ภาควิชาจิตวิทยา ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

[post:2019-01-24 11:05:36]

View details »


คณะมนุษยศาสตร์ จัดพิธีเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น และนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแสดงความยินดีกับ คุณ นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ นักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ รหัส 2301095  ภาควิชาจิตวิทยา ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น และนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2561 คุณ กาญจนา สุคนธมณี รหัส 141056 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2561 คุณ วชิรา บุตรวัยวุฒิ รหัส 191202 ภาควิชาจิตวิทยา ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2561 และคุณ เยาวลักษณ์ สุทธิ รหัส 2401114 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2561 โดยมีรองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและศิษย์เก่า เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 

[post:2019-01-22 13:56:52]

View details »


สาขาวิชาบ้านและชุมชน ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ จัดสัมมนาหัวข้อ "Food design & Innovation" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 58) สาขาวิชาบ้านและชุมชน ที่เรียนในกระบวนวิชา 006470 (SEM IN HOME & COMMUNITY) โดยกิจกรรมในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก"เชฟเมย์" พัทธนันท์ ธงทอง The 2nd Top Chef Thailand I และคุณเมธา ดำรงวงษ์สุวินัย ผู้จัดการแบรนด์ H&M สาขา CentralFestival Chiangmai เป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป และกิจกรรมในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากคุณวันดี หน่อคำศักดิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง"นวัตกรรมการจัดการขยะจากการมีส่วนร่วมของชุมชน" เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง HB5200 คณะมนุษยศาสตร์ มช. 

[post:2018-12-21 11:08:24]

View details »ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ ศิขิรัมย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ คุณคณิศร แก้วหริ่ง และคุณชีวพัฒน์ ไพรัชพินทุ์ นักวิจัยและพัฒนา Via Management Intelligent Corporation: VMIC ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสนอโครงการ กิจกรรม หรือการดำเนินการ ด้านการวิจัยเชิงพัฒนาสู่ความยั่งยืนของสังคม ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ ตามประกาศของคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

[post:2018-12-19 14:26:23]

View details »
คณะศรัทธาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวุฒิ ชัยเพ็ชร จัดการแสดงละครนอกแบบหลวงชุด "พระสมุทชมดาว" บทพระราชนิพนธ์ในกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ (วังหน้า)  เนื้อเรื่องกล่าวถึงพระสมุทที่กำลังชี้ชวนให้นางบุษมาลีชื่นชมดวงดาวน้อยใหญ่ที่ส่องแสงสว่างไสวขณะกำลังเหาะอยู่บนท้องนภา เพื่อเทิดพระเกียรติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเปรียบเสมือนดวงดาราอันสูงค่าที่เปล่งประกายอยู่เหนือท้องฟ้าแห่งนครพิงค์เชียงใหม่ ในงาน "ดารางามยามแลง" ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ กู่เจ้านายฝ่ายเหนือ วัดสวนดอกพระอารามหลวง กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงาน "ดารารัศมี รำลึก : อดีต - ปัจจุบัน-อนาคต" ซึ่งจัดในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี โดยศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่, สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, บริษัทในเครืออนุสารเชียงใหม่, กลุ่มหน่อศิลป์, เครือข่าวเชียงใหม่เขียว สวย หอม, และองค์กรเครือข่าย ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2561

[post:2018-12-11 15:52:47]

View details »

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Professor Mao Junfa, Vice President of Shanghai Jiao Tong University, China ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Shanghai Jiao Tong University, China เพื่อการจัดตั้งศูนย์ Joint Centre Collaboration ในการบูรณาการงานวิจัยร่วมกันของทั้งสองมหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี Mr.Zhang Zhiwen รองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของทั้งสองมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

[post:2018-12-07 11:56:06]

View details »นักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มีรายนามนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจำนวน 7 คน (จาก 6 ประเภทการแข่งขัน) ดังนี้ 

1 .รางวัลยอดเยี่ยม-การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส นางสาวสิริขวัญ สมบูรณ์   

2. รางวัลยอดเยี่ยม-การแข่งขันแสดงละครสั้นภาษาฝรั่งเศส  นางสาวทิฆัมพร ภูมรินทร์และนายสืบสกุล มากมณี  

3. รางวัลยอดเยี่ยม-การแข่งขันเล่าเรื่องภาษาฝรั่งเศส  นายปิยะวัฒน์ เพ็งธรรม  

4. รางวัลที่ 3-การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาฝรั่งเศส  นายกฤษฎา อริโรธณาวัตร  

5. รางวัลที่ 3-การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส-ไทย  นายวิษณุ สร้างสุขดี  

6. รางวัลชมเชย -การแข่งขันเขียนบรรยายภาพเป็นภาษาฝรั่งเศส  นายทรงกลด สุโพธิ์ 

[post:2018-12-01 16:07:43]

View details »คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน การจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Visit CMU) และเยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมทั้งเข้าฟังการบรรยายในหัวข้อ "พัฒนาการท่องเที่ยวจากถิ่นไทยงามวัฒนธรรมล้านนา สู่วิถี So-Lo-Mo" โดยอาจารย์ ดร.มานิศา  ผิวจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 50 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2018-11-19 15:27:20]

View details »รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ครั้งที่ 3” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ อาจารย์และนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาจากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา และแพร่ รวมประมาณ 290 คน

โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสได้เล็งเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในโลกปัจจุบันซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับทั้งอาจารย์ผู้สอนและตัวผู้เรียน โครงการดังกล่าวได้แยกออกเป็น 3 ส่วน คือ

1. การประกวดเล่าเรื่องภาษาฝรั่งเศสจากภาพที่กำหนดให้ ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ ๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการผ่านการเล่าเรื่องจากภาพโดยใช้ภาษาฝรั่งเศส และเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแสดงทักษะการใช้ภาษาและการทำงานเป็นทีม มุ่งสร้างแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจในการใช้ภาษาฝรั่งเศส

2. กิจกรรมสร้างเสริมความรู้ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส กรณีศึกษา : ข้อสอบที่ใช้คัดเลือกเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ชานนท์  ทองชัยประสิทธิ์  วิทยากรพิเศษ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส รหัส 42 เพื่อเพิ่มศักยภาพการคิดวิเคราะห์ข้อสอบวิชาภาษาฝรั่งเศสให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพิ่มโอกาสในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

3.การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ระหว่างอาจารย์ในระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย โดยมุ่งแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน ปัญหา และร่วมกันหาแนวทางพัฒนาจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสในเขตภาคเหนือตอนบน

[post:2018-11-09 16:21:57]

View details »


 

ข้อมูลทั้งหมด 196 รายการ แสดงหน้าละ 50 กำลังแสดงผลหน้า :