ข่าวกิจกรรมทั้งหมดผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา บุณยสาระนัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ร่วมโครงการประกวดเขียนอักษรเทวนาครี ประจำปี 2563 จัดโดยสาขาวิชาบาลี-สันสกฤต-ฮินดี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ โดย ศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา สว่างศรี รองผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับมอบหนังสือจาก Mr. Khrisna Chaitanya กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และการใช้อักษรเทวนาครีในการสื่อสาร และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์อินเดียศึกษาฯ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ผ่านการจัดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ศูนย์อินเดียศึกษาฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ภายในงานมีการประกวดแต่งกายชุดประจำชาติอินเดีย การแสดงละครสั้น และการบริการอาหารว่างตามแบบฉบับอินเดีย เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.  ณ ห้อง HB5100 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-10-08 15:41:23]

View details »
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ แสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มีดังนี้
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัลภา  เมืองศรี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวรรณคดีไทย
         อาจารย์สรัญญา คงจิตต์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
         อาจารย์ ดร.พนิดา อนันตนาคม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา
เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม HB7211 ชั้น2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-10-01 11:31:04]

View details »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียนอายุราชการและอายุงาน ร้อยรักรวมใจ สายใยผูกพัน ประจำปี 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวขอบคุณผู้เกษียนทุกท่าน พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียนและร่วมถ่ายภาพพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ซึ่งในปีนี้ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีผู้เกษียนอายุราชการและอายุงาน ประจำปี 2563 ทั้งสิ้น 12 ท่าน มีรายนาม ดังนี้
1.ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์              ภาควิชาประวัติศาสตร์
2.รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อินทนนท์                  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
3.รองศาสตราจารย์ปรีชา วงศ์ทิพย์                ภาควิชามนุษยสัมพันธ์
4.รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล              ภาควิชาภาษาตะวันตก
5.รองศาสตราจารย์สงวนศักดิ์ สินเจิมศิริ          ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
6.รองศาสตราจารย์อุบลรัตน์ พันธุมินทร์                    ภาควิชาภาษาตะวันออก
7.รองศาสตราจารย์อัลภา  เมืองศรี                        ภาควิชาภาษาไทย
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทริยา สาเอี่ยม               ภาควิชาภาษาไทย
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ สาหร่ายทอง    ภาควิชาภาษาอังกฤษ
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนุท สุขศรี                        ภาควิชาภาษาอังกฤษ
11.คุณประทานพร จรัสศรี                                        งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา   สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์
12.คุณเกศริน อินต๊ะ                                        งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์  
ในงานหัวหน้าภาควิชา/ตัวแทน มอบของที่ระลึกและร่วมถ่ายภาพแด่ผู้เกษียนอายุราชการและอายุงาน และมีคณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมเพื่อแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียนอายุราชการและอายุงาน ในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

[post:2020-09-28 11:22:34]

View details »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมการสัมมนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เรื่อง การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง Sustainble Development Goals:SDGs โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายพิเศษเรื่อง "SEP for SDGs จากความพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหารจากทุกส่วนงาน กว่า 500 คน ร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอล์ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

[post:2020-09-22 00:16:56]

View details »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระพี แสงสาคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ร่วมประชุมเครือข่ายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 สถาบัน เพื่อพิจารณารูปแบบและแนวทางในการจัดโครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค่าย 5 สถาบัน ปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดโครงการ ฯ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

[post:2020-09-21 23:13:01]

View details »

คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานมุทิตาจิตแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงานประจำปี 2563 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อเชิดชูเกียรติ และระลึกถึงคุณงามความดี ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยแรงกาย แรงใจ มีความมานะ อุตสาหะ พากเพียรพยายาม มุ่งมั่นสรรค์สร้างและพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดมา ในปีนี้คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีคณาจารย์เกษียนอายุราชการ ทั้งสิ้น 10 ท่าน เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-09-21 23:05:32]

View details »หน่วยกิจการนักศึกษาและพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ยอดเยี่ยม/ดีเด่น, นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์กิจกรรมดีเด่น, คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เป็นประธานและมอบเกียรติบัตร มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระพี แสงสาคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ยอดเยี่ยม/ดีเด่น จำนวน 7 คน, นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์กิจกรรมดีเด่น จำนวน 11 คน, คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2562 จำนวน 18 คน เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม HB7802 ชั้น 8 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-09-02 14:16:16]

View details »ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร เตวิชพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในสาขาจิตวิทยา ในการประชุมกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ ประจำเดือนสิงหาคม เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม HB7211 สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-08-27 10:15:09]

View details »

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญวาระครบรอบ 56 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 และวาระครบรอบ 111 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และคุณตะวันชาย ชุมสาย ณ อยุทธยาผู้เป็นทายาท  เพื่อระลึกถึงคุณูปการของศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย ผู้ก่อตั้งคณะมนุษยศาสตร์ และระลึกถึงคุณูปการ บุรพชนคณะมนุษยศาสตร์ทุกท่าน อีกทั้งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ตัวแทนจากส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมพิธี ในงานมีการแสดงละครรำชาวสยามจากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก ควบคุมการแสดงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวุฒิ ชัยเพ็ชร เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-08-26 12:27:41]

View details »

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับคณะนิติศาสตร์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงาน โดยมีคุณประพัฒน์ พิละกันทา เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคุณศันติกา ชุ่มอินทรจักร์ หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ คุณนภัสภรณ์ ผุยใจ หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ด้านการจัดการด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุม HB7211 ชั้น 2 อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-08-14 10:44:02]

View details »คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจัญจุรา กันทะเรศ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 ภาคภาษาอังกฤษ ได้รับตำแหน่งรองอันดับ 1 การประกวด MissGrand Lampang 2020 พร้อมตำแหน่งนางงามบุคลิกภาพ และนางสาวสุจารี กาญจนกฤต นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ชั้นปี 3 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้รับตำแหน่งรองอันดับที่ 3 การประกวด MissGrand Lampang 2020 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ กองการประกวดมิสแกรนด์จังหวัดลำปาง 2020 ณ โรงแรมปางหลวงการ์เด้น จังหวัดลำปาง
(ขอขอบคุณภาพจากกองการประกวดมิสแกรนด์จังหวัดลำปาง 2020 ทีมบ้านแม่เจนนี่ และคุณ Thaweephan Bunthawee)

[post:2020-08-10 11:45:02]

View details »

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคุณทัศนีย์ศิริ ขัวญสุวรรณ ศิษย์เก่าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มช.รุ่นรหัส 141 กรรมการผู้จัดการบริษัทเชียงใหม่เวลเนสเรสสิเดนซ์ผู้บริหารบ้านพิงกันลองสเตย์และพิงกันแมนชั่นเข้ารับรางวัลกินรีทอง มหาชน ครั้งที่6 ประจำปี2563 สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งชมรมปันน้ำใจ อุ่นไอรัก ร่วมกับ สถานีวิทยุเสียงสามยอด ร่วมกันจัดงานประกาศเกียรติคุณและมอบโล่รางวัลคุณค่าแห่งบุคคล “กินรีทอง มหาชน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563” เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของบุคคลที่คิดดี ทำดี ซึ่งควรยกย่องเชิดชูให้เป็นที่ประจักษ์ในฐานะแบบอย่างที่ดีในสังคมไทย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ ห้องออดิธอเรียม สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

[post:2020-08-10 10:36:11]

View details »
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญภาควิชา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรณ กุลจันทร์ หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์วิโรจน์ อินทนนท์ อาจารย์ประจำ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา นำกล่าวในพิธีทางศาสนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ นันทศรี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและนวัตกรรม คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาของภาควิชา รวมทั้งคณาจารย์ที่เกษียนอายุราชการแล้วร่วมทำบุญในครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องสำนักงานภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ชั้น 4 อาคาร HB5 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-08-05 12:38:50]

View details »ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักกราช 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และรองศาสตราจารย์หทัยวรรณ ไชยะกุล หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยเป็นผู้กล่าวรายงาน และมีกิจกรรมดังนี้
       การบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ การวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยอาจารย์ ดร.ศุภวัจน์ แต่รุ่งเรื่อง 
       การบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ งานประณีตศิลป์ที่ปรากฏในวรรณกรรมไทย(เครื่องสักการะและบายศรี) โดยอาจารย์ ดร.ภคภต เทียมทัน 
       กิจกรรมแข่งขันทักษะด้านภาษาไทยสำหรับนักเรียนมัธยมตอนปลาย และนักศึกษาชาวต่างชาติที่เรียนภาษาไทยเป็นวิชาเอก
เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-07-29 11:52:15]

View details »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระพี แสงสาครรองคณบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ทั้งนี้มีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณลานจอดรถ อาคาร HB3 และ อาคาร HB7 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30-11.00 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-07-24 13:43:10]

View details »

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดพิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (ไหว้สาปู่จาครู มนุษยศาสตร์ ปี๋๖๓) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ตลอดจนนักศึกษา ร่วมพิธี เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ และเป็นวันที่นักศึกษาใหม่จะได้ร่วมกันปฏิญาณตนต่อครูอาจารย์ เพื่อจะเป็นศิษย์ที่ดีมุ่งสู่ความสำเร็จในการศึกษาต่อไป

               ทั้งนี้คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ได้มอบโอวาทแก่นักศึกษาทุกคนและมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา เพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30-11.00 ณ ห้องประชุม ศ. ดร. มล.ตุ้ย ชุมสาย อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


[post:2020-07-23 11:43:25]

View details »

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก  อาจารย์ ดร.ภคภต เทียมทัน , อาจารย์ชญานิน บุญส่งศักดิ์ และอาจารย์ ดร.สุภาวดี เพชรเกตุ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ทั้งนี้มีบุคลากรสายสนันสนุนสนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ทั้ง 2 รุ่น เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 รุ่นที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น. และ รุ่นที่ 2 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม HB7801 อาคาร HB7

[post:2020-07-17 11:38:31]

View details »
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันถวายเทียนพรรษา โดยมี อาจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธาน มีรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อินทนนท์ นำกล่าวนาคาอาราธนาศีล อาราธนาธรรม และกล่าวคำถวายเทียนพรรษา พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ วัดท่าโป่ง ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ วัดดอยสัพพัญญู และ พุทธอุทยานธรรมชัยมงคลประชานุกูล ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 

[post:2020-07-03 16:12:44]

View details »

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ออนไลน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระพี แสงสาคร รองคณบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา บุณยสาระนัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ทั้งนี้มีการแนะนำชมรมนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำคณะมนุษยศาสตร์ โดย นางสาววาธิณี ชุมพรหม ประธานชมรมนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง Smart Classroom HB7405 ชั้น 4 อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-07-03 15:58:13]

View details »

รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA พร้อมด้วย ดร.ประพล มิลินทจินดา รองประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ (IBERD) และคณะทีมงานจาก "กลุ่มช่วยกัน" ในพิธีมอบเครื่องกรองอากาศ และอุปกรณ์กำจัดเชื้อไวรัส แก่ โรงพยาบาลในสังกัด สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนรับมอบและส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในสังกัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB 6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-07-02 15:55:15]

View details »


 

ข้อมูลทั้งหมด 480 รายการ แสดงหน้าละ 50 กำลังแสดงผลหน้า :