ข่าวกิจกรรมทั้งหมด[post:2020-02-26 11:48:51]

View details »

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 15 ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรัช ปัญโญ ประธานสมาคมนักศึกษาเก่าญี่ปุ่นในพระราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ กล่าวรายงาน
     Professor Juro OTSUKA Vice President of Academic Affairs, Sophia University, Japan กล่าวแสดงความยินดี และ
     Mr.Hiroshi MATSUMOTO กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วภาคเหนือเข้าร่วมทั้งหมด 20 คน
โดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 6 คน ได้รับรางวัล 3 คน ได้แก่
     รางวัลชนะเลิศ นางสาวปรวรรณ ชาแจ้ง ได้ทุนการศึกษาไปเรียนที่ Sophia University, Japan เป็นเวลา 1 ปี พร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ตลอด 1 ปี
     รางวัลที่ 4 นายธารินทร์ ภิญโญคำ ได้รับรางวัลเป็นเครื่องฟอกอากาศยี่ห้อ Daikin
     รางวัลความพยายาม นางสาวบุษบา ลีรพันธุ์ ได้รับรางวัลเป็นกระเป๋า Anello
เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-02-19 11:24:15]

View details »


รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และอาจารย์ ดร.สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์ อาจารย์ประจำ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Sophia University ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Prof.Juro Otsuka,Vice President of Academic Affairs , Assoc Prof.Masako Yunesawa,Center of Language Education and Research, Ms. Yukiko Takao, Office of Language Education ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

[post:2020-02-17 09:27:40]

View details »คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "สร้างจิตสำนึกและรณรงค์ลดร่องรอยคาร์บอน (Carbon Footprint) และลดปัญหาหมอกควัน ฝุ่น PM 2.5 ภายในคณะฯ" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพี แสงสาคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์  ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์วรวุฒิ  อึ้งจิตไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม และคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคาร HB6, HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-02-13 09:44:08]

View details »


สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ร่วมกับ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดนิทรรศการวัฒนธรรมญี่ปุ่น ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมการแสดงผลงานทางวัฒนธรรมของนักศึกษา การจัดดอกไม้ การเขียนพู่กัน การสาธิตการชงชาแบบญี่ปุ่น และคารุตะ และบูธอาหารญี่ปุ่น ข้าวแกงกะหรี่ คุชิคัทสึ ไทยากิ ซูชิ ทั้งนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ศิขิรัมย์ รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และบุคลากร นักศึกษา ร่วมงานครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00-13.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


[post:2020-02-05 15:50:22]

View details »

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเสวนา การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศแห่งศตวรรษที่ 21 โดยมี อาจารย์ ดร. จักรภพ เอี่ยมดะนุช  ประธานหลักสูตรภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ภาควิชาภาษาไทย เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติวิทยากรบรรยายพิเศษ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ผู้อำนายการสถาบันภาษา , อาจารย์ คันธา กรองแก้ว อาจารย์ภาษาไทย สถาบันภาษา , อาจารย์ชลธี ปัญญา อาจารย์ภาษาไทย สถาบันภาษา , อาจารย์ คณินวรธันญ์ ไชยรบ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , อาจารย์กมลวรรณ เลิศสุวรรณ มหาวิทยาลัยการทะเลเขตร้อนไหหลำ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้มีอาจารย์ที่สอนด้านภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาในประเทศเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


[post:2020-02-05 09:51:40]

View details »


สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาคภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม วันภาษาเยอรมัน Deutscher Tag สำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรวัลย์ โลโท หัวหน้าสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก เป็นผู้กล่าวรายงานจัดกิจกรรม เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร HB6 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-02-03 10:41:11]

View details »

ภาควิชาภาษาไทยร่วมกับงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดโครงการ HUFS - CMU 2020 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานและมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาเกาหลี สาขาวิชาภาษาไทย จาก Hankuk University of Foreign Studies ที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรวิภา ไชยสมคุณ หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงานปิดโครงการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัลภา เมืองศรี ตัวแทนคณาจารย์ผู้สอนในโครงการร่วมพิธี วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563  ณ ห้องประชุม HB 7211 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-02-01 12:23:04]

View details »

งานบริหารทั่วไป จัดการประชุมชี้แจง แนวทางการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา coronavirus  (2019-nCoV) สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในคณะมนุษยศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์  ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม และจัดพิธีมอบป้ายอาหารสะอาดรสชาติอร่อย  ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในคณะมนุษยศาสตร์ ที่ผ่านการประเมินข้อกำหนดสุขาภิบาลอาหาร  โดยมีอาจารย์วรวุฒิ  อึ้งจิตไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2563  เวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม HB 7211 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-01-30 10:00:59]

View details »

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมพัฒนาทักษะการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติสำหรับนักวิจัยด้านภาษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ศิขิรัมย์ รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธี และ อาจารย์ ดร.ธีรนุช ศิริวิทยากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นผู้กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้อง HB7801 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-01-29 11:44:07]

View details »

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น และนักศึกษาเก่าดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ทุกท่าน  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และคุณสุมาลี กันจินะ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า คณะมนุษยศาสตร์ และศิษย์เก่าเข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีดังกล่าว มีรายนามผู้ได้รับเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์ ดังนี้
       อาจารย์วชิรา บุตรวัยวุฒิ นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาบริการสังคม ศิษย์เก่าภาควิชาจิตวิทยา รหัสประจำตัวนักศึกษา 191202 
       อาจารย์ ดร.สมชาย เตียวกุล นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาวิชาจิตวิทยา รหัสประจำตัวนักศึกษา 101722
       นางสาวปาริชาติ สุทธิเวทย์ นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส รหัสประจำตัวนักศึกษา 181091
       รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาวิชาภาษาไทย รหัสประจำตัวนักศึกษา 2001329
       นายลัทธสิทธิ์ ทองแคล้ว นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาวิชาบ้านและชุมชน รหัสประจำตัวนักศึกษา 2201214
       นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 2301237
       นางสุมาลี กันจินะ นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รหัสประจำตัวนักศึกษา 2801105 
       รองศาสตราจารย์ ดร. รยา มุตตารักษ์ นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น รหัสประจำตัวนักศึกษา 3801491
       นางปุญญาดา อัชรีวงศ์ไพศาล นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา รหัสประจำตัวนักศึกษา 4201402
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประกอบศิริ ภักดีพินิจ นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาวิชาการท่องเที่ยว รหัสประจำตัวนักศึกษา 4340458
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ ลานสนามหญ้า อาคาร HB 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

[post:2020-01-27 17:30:33]

View details »

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วชิรา บุตรวัยวุฒิ นักศึกษาเก่า คณะมนุษยศาสตร์ ในงานประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน องค์กร สนับสนุนและช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-01-27 10:45:08]

View details »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วชิรา บุตรวัยวุฒิ ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ในสาขาบริการสังคม งานซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญา ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และ นายสมยศ วงษ์ทองสาลี นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน องค์กร สนับสนุนและช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ตลอดจนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บัณฑิตและนักศึกษารุ่นน้อง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

[post:2020-01-27 10:05:51]

View details »


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1-2563 โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกรรมการ และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ ดังนี้
       ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ผู้ทรงคุณวุฒิ-กรรมการ
       ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ผู้ทรงคุณวุฒิ-กรรมการ
       รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ผู้ทรงคุณวุฒิ-กรรมการ
       นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ-กรรมการ
       รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี-กรรมการ
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดี ฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะมนุษยศาสตร์ 
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 7211 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-01-26 01:40:18]

View details »

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 ในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ศิขิรัมย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ เป็นผู้ช่วยดูแลการฝึกซ้อมในแต่ละกลุ่มย่อย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-01-24 14:55:28]

View details »
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดประเพณีทำบุญตานข้าวใหม่ ตานข้าวจี่ ข้าวหลาม ประจำปี 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในพิธี ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ นันทศรี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและนวัตกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระพี แสงสาคร รองคณบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ศิขิรัมย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณาจารย์ บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ร่วมพิธีในครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-01-16 13:54:21]

View details »


ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ Harvard-Yenching Institute จัด International Workshop หัวข้อ Frontier and the (Un)making of China ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม พ.ศ.2563 โดยมีคณาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ อาจารย์.ดร.สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์ และ อาจารย์ ดร.Kunyi Zou ร่วมกับ นักวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยชั้นนำจากจีนแผ่นใหญ่ เกาหลีใต้ ไต้หวัน มาเก๊า และสหรัฐอเมริกา อาทิ Sejong University, Columbia University, Sun Yat-sen University, University of Macau และ University of Delaware เป็นต้น ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประเด็น Frontier Research ที่เกี่ยวข้องกับจีน ทั้งนี้เอกสารนำเสนอในการประชุมจะได้ดำเนินการตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์วิชาการในระดับนานาชาติต่อไป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม HB7801

[post:2020-01-13 19:23:52]

View details »

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการ HUFS - CMU 2020 จาก Hankuk University of Foreign Studies โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก เป็นประธาน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ บัวพันธุ์งาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร ให้การต้อนรับ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรวิภา ไชยสมคุณ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย กล่าวรายงาน มีคณาจารย์จากภาควิชาภาษาไทยและอาจารย์จากสาขาวิชาภาษาเกาหลี ร่วมพิธี และนำนักศึกษาโครงการเยี่ยมชมคณะมนุษยศาสตร์ บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 09.45 น. ณ ห้องประชุม 7211 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2020-01-07 10:48:09]

View details »คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่า คณะมนุษยศาสตร์ และสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ จัดคอนเสิร์ตการกุศล 55 ปี เพื่อน้องและคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อสมทบทุนหารายได้เข้ากองทุนเพื่อนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ โดยมีคุณสุมาลี กันจินะ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า คณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธาน มี รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ และศิษย์เก่าคณะมนุษศาสตร์ และผู้สนใจสนับสนุนบัตรเพื่อเข้าร่วมงานในครั้งนี้ 
        ในงานมีศิลปินรับเชิญ เจ เจตริน และ Bowkylion พร้อมด้วยการแสดงจากวงดนตรีจากนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ และทีมเชียร์ลีดเดอร์ คณะมนุษยศาสตร์ 
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2019-12-29 03:31:05]

View details »


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 4 คน ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งทำผลงานการแข่งขันได้รับเหรียญรางวัล/ผลงาน คือ

         1.นางสาวชวิศา อินทกุล รหัส 590110367 คณะมนุษยศาสตร์ 2 เหรียญเงิน จากกีฬายิมนาสติกแอโรบิก ประเภทบุคคลหญิง และประเภทคู่ผสม

         2. นางสาวมุกตาภา ช้างหิน รหัส 610210227 คณะศึกษาศาสตร์ เหรียญเงิน จาก ปัญจกีฬา ประเภท Laser Run Team คู่ผสม

         3. นายพีระพงษ์ พจนโกสีย์ รหัส 600310253 คณะวิจิตรศิลป์ เหรียญเงิน จากกีฬายิมนาสติกแอโรบิก ประเภทคู่ผสม

         4. นางสาวอรนุช เอี่ยมเทศ รหัส 602232022 คณะสาธารณสุขศาสตร์ อันดับที่ 4 ทวิกีฬา ประเภทบุคคลหญิง

       ทั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษาสำหรับนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นทุนการศึกษาและขวัญกำลังใจ คนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2562 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


[post:2019-12-27 11:01:41]

View details »คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมความรู้เกี่ยวกับการจัดการห้องเรียนปลอดฝุ่น PM 2.5 ในอาคารของคณะมนุษยศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน และอาจารย์วรวุฒิ อึ้งจิตรไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและวิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ อาจารย์ประจำ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ให้ความรู้ในการประชุม วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 7210 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2019-12-25 14:59:19]

View details »


ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยวกับมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 "การท่องเที่ยวกับมนุษยศาสตร์: การท่องเที่ยวในยุคเปลี่ยนผ่าน" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน อาจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์ ฉัตรแก้วนภานนท์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานจัดการประชุม เป็นผู้กล่าวรายงาน รวมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ศิขิรัมย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์อนัญญา รัตนประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และคณาจารย์ ภาควิชาการท่องเที่ยว ร่วมการประชุมในครั้งนี้
       ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิในการบรรยาย รองศาสตราจารย์.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประสานสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
       การนำเสนอผลงานทางวิชาการ แบ่งกลุ่มย่อยตามหัวข้อต่าง มีบทความทั้งสิ้น 70 บทความ จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 19- 20 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

[post:2019-12-19 13:55:45]

View details »
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวุฒิ ชัยเพ็ชร ตัวแทนกรรมการฝ่ายทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแสดงรำเทิดพระเกียรติพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ปีที่ 86 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ กู่ที่บรรจุพระอัฐิ สุสานราชตระกูล ณ เชียงใหม่ วัดสวนดอกพระอารามหลวง

 บทร้องเทิดพระเกียรติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

ประพันธ์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวุฒิ ชัยเพ็ชร

 

ยอกรประนมอภิวาท                             ข้าบาทเหล่าขยมก้มเกศา

น้อมรำลึกองค์พระราชชายา                 ผู้สถิตชั้นฟ้านภาลัย

 

ล้านนาผาสุกทุกวันนี้                            ด้วยทรงทุ่มทวีหามีไหน

ศิลปวัฒนธรรมดำรงไว้                          ประจักษ์แจ้งในฤทัยทั้งแผ่นดิน

 

ทรงผสานนาฏกรรมอันล้ำค่า                วรรณศิลป์วัฒนามิรู้สิ้น

ดุริยดนตรีเรืองระบิล                             ทั่วถิ่นแซ่ซ้องพระปรีชา


[post:2019-12-17 10:18:25]

View details »

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าวสื่อมวลชน เพื่อจัดคอนเสิร์ตการกุศล 55 ปี เพื่อน้องและคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระพี แสงสาคร รองคณบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคุณสุมาลี กันจินะ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า ที่ปรึกษาสมาคมนักศึกษาเก่า  คณะมนุษยศาสตร์ ตัวแทนศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์แต่ละรุ่น และตัวแทนจากสื่อมวลชน เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 7211 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[post:2019-12-17 09:34:59]

View details »


 

ข้อมูลทั้งหมด 401 รายการ แสดงหน้าละ 50 กำลังแสดงผลหน้า :