ข่าวกิจกรรมทั้งหมดภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วมกับภาคีจิตวิทยา 6 สถาบัน ในการจัดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ.2561 "หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม(มอง) จิตวิทยา" (Thailand National Conference on Psychology:TNCP 2018)(Harmony Diversity in Psychology Perspective) ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์จันทร์ ภูษาพานิชย์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น แบบบรรยาย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

[post:2018-07-17 14:15:47]

View details »

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการบริการวิชาการ Psyche Festival 2018 ตอน Psychotopia "ฅนหาตัวตน" ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30-18.00 น. ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อทำการเผยแพร่ความรู้ของสาขาวิชาจิตวิทยา ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย เพื่อก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อศาสตร์จิตวิทยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ กายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ภายใต้กรอบวิชาจิตวิทยา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถทำความรู้จักกับตัวตนของตัวเองได้มากยิ่งขึ้น และกระตุ้นเตือนให้ผู้ร่วมงานได้เกิดกระบวนการคิดและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองต่อไป

[post:2018-03-19 17:18:52]

View details »


 

ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ แสดงหน้าละ 50 กำลังแสดงผลหน้า :