กฎ/ระเบียบต่างๆ

แจ้งเวียนข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ส่วนงานถือปฏิบัติต่อไป


แจ้งเวียนข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ส่วนงานถือปฏิบัติต่อไป

เอกสารประกอบข่าว 1