ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ภาควิชาฯ 

ชิงเงินรางวัลมากกว่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ระบบ QR CODE หมดเขตส่งผลงานวันที่ 30 เมษายน 2563

- ไม่มีเอกสารประกอบข่าว -