กฎ/ระเบียบต่างๆ

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้พนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพิ่มเติมนอกส่วนงานต้นสังกัด


ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้พนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพิ่มเติมนอกส่วนงานต้นสังกัด 

เอกสารประกอบข่าว 20180628045244000000nyFdd.pdf