ประกาศ/แจ้งเวียน

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติของบุคลากรในการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-๑๙เอกสารประกอบข่าว 1