เอกสารแจ้งเวียน

การดำเนินการปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562


คณะมนุษยศาสตร์จะดำเนินการปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 รายการ ดังนี้

1.ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร HB 7 (ชั้น 1)

2.ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB 5

3.ปรับปรุงภาควิชาปรัชญาและศาสนา อาคาร HB 5

4.ปรับปรุงอาคาร HB 3 

5.ปรับปรุงลิฟต์โดยสาร HB 7


เนื่องจากในการดำเนินงานปรับปรุงจะมีมลภาวะทางเสียงที่ดังรบกวน กลิ่นสี และฝุ่นละออง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ จึงขอประกาศแจ้งให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย

- ไม่มีเอกสารประกอบข่าว -