ประกาศ/แจ้งเวียน

หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (เงินรายได้ส่วนงาน) สังกัดคณะมนุษยศาสตร์


หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (เงินรายได้ส่วนงาน) สังกัดคณะมนุษยศาสตร์

เอกสารประกอบข่าว 1