วิจัย/ทุนการศึกษา

ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศเพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืน


สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศเพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืน หากสนใจขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์

- ไม่มีเอกสารประกอบข่าว -