กฎ/ระเบียบต่างๆ

สมรรถนะหลัก (Core competency) สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบข่าว 20180201050641000000i0qB0.pdf