กฎ/ระเบียบต่างๆ

สมรรถนะหลัก (Core competency) สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบข่าว 1