เอกสารแจ้งเวียน

ฐานข้อมูลสำหรับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบออนไลน์


ฐานข้อมูลสำหรับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบ online จัดทำโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาและบุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารประกอบข่าว 1