E-DONATION

ระบบรับบริจาค คณะมนุษยศาสตร์ มช.
images description
images
&

Hall of Fame

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ (Hall of Fame)

Human ACTIVITY

images description
images

ข่าวกิจกรรม

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
images

ข่าวกิจกรรม

ปาฐกถาพิเศษ เรื่องความสันพันธ์ไทย-ไต้หวันในทศวรรษ170 จาก 14 ตุลาสู่ขวาพิฆาตซ้าย
images

ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบทุนอุดหนุนการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
images

ข่าวกิจกรรม

โครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
images

ข่าวกิจกรรม

การประชุมเจรจาความร่วมมือผ่านระบบออนไลน์ระหว่างคณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
images

ข่าวกิจกรรม

การศึกษาดูงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 2 สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ่านเพิ่มเติม

Human CMU CHANEL