ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมการอบรม "การใช้โปรแกรมสอนออนไลน์เบื้องต้น"


ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรม "การใช้โปรแกรมสอนออนไลน์เบื้องต้น" โดยท่านสามารถเลือกได้ 2 ช่วงเวลา คือ ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 1.00-16.30 ณ ห้อง HB7301 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ หรือในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้อง HB7302 อาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์
ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code ดังแนบ
- ไม่มีเอกสารประกอบข่าว -