กฎ/ระเบียบต่างๆ

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 และกรอบแนวทางการต่อเวลาราชการ


ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 และกรอบแนวทางการต่อเวลาราชการ ดูรายละเอียดที่ http://hrmd.oop.cmu.ac.th/data/announcement/announcement.php?ID=106

เอกสารประกอบข่าว 1