ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการคัดเลือกเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม บริเวณข้างอาคารปฏิบัติการอาหาร คณะมนุษยศาสตร์


ผลการคัดเลือกเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม บริเวณข้างอาคารปฏิบัติการอาหาร คณะมนุษยศาสตร์

เอกสารประกอบข่าว 1