การจัดซื้อ/จัดจ้าง

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศร่างขอบเขตของงานจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ HB7301 และ HB7302เอกสารประกอบข่าว 1