ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้งานระบบจากระบบ NRMS เป็นระบบ NRIIS


แจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้งานระบบจากระบบ NRMS เป็นระบบ NRIIS โดยนักวิจัยและผู้ประสานงานสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ และ NRMS ได้โอนถ่ายข้อมูลเข้าไปยังระบบ NRIIS เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยระบบนี้ปรับปรุงขึ้นเพื่อรองรับการทำงานตามนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)-  

- ไม่มีเอกสารประกอบข่าว -