ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา- ไม่มีเอกสารประกอบข่าว -