งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลสอบไล่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561


ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศครั้งที่ 1.pdf
ประกาศครั้งที่ 2.pdf