งานการเงิน การคลังและพัสดุ

รายงานผลการรับ - จ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการรับ - จ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายงานรับ-จ่าย เงินรายได้ 2562.xlsx
รายงานรับ-จ่าย เงินแผ่นดิน 2562.xlsx