งานการเงิน การคลังและพัสดุ

รายงานขอจ้างเหมา/ซ่อมแซม ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560


ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
20191127-รายงานขอจ้าง.doc