งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

หลักเกณฑ์การย้ายสาขาวิชา และการย้ายคณะ เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์


ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
move13.pdf