งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

เอกสารประกอบการอบรม

เอกสารประกอบการอบรม

ดาวน์โหลดเอกสารได้จากทางด้านล่าง

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ดร.ตวง อันทะไชย.pdf
รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา.pdf
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์.pdf
เอกสารประกอบการอบรม เเทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้โดนใจกรรมการ.pdf
เอกสารประกอบการอบรม เแนวทางการนาเสนองานวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย.pdf
เอกสารประกอบการอบรม การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนฐานนิเวศวัฒนธรรม.pptx
เอกสารประกอบการอบรม ทิศทาง นโยบาย แนวทางและระเบียบ ว่าด้วยการบริหารและการจัดการงานวิจัย ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.pdf
เอกสารประกอบการอบรม เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้ได้คุณภาพ.rar