งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ข้อมูลงบประมาณจัดทำหลักสูตร มคอ2

งบประมาณตามแผน สำหรับ จัดทำหลักสูตร มคอ2

1. ประจำปี งบประมาณ 2560 - 2563     เอกสารดาวน์โหลดแนบ 1

2. ประจำปี งบประมาณ 2561 - 2564   เอกสารดาวน์โหลดแนบ 2

3. ประจำปี งบประมาณ 2562 - 2566   เอกสารดาวน์โหลดแนบ 3

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
planbudget60-63.pdf
planbudget61-64.pdf
planbudget65-66.pdf