สาขาวิชาภาษาจีน

คณาจารย์
(หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน)
อาจารย์ ดร.อรชพร พวงทอง
Dr.Arotchaphorn Phuangthong

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญ เพ็ชรัตน์
Asst.Prof.Dr. Charoen Phetcharat

อาจารย์ ดร.คุน เอนเกีย
Dr.Khun Nghiaอาจารย์ พิมวรินทร์ ศิริศรีสุดากุล
Pimwarin SiriSrisudakul
อาจารย์ ดร.กรวรรณ พรหมแย้ม
Dr.Korawan Phromyeam
อาจารย์ จาง เพ่ยเพ่ย
Zhang Peipeiอาจารย์ ดร.มาริสา แซ่เฉิง
Dr.Marisa Saecheng
อาจารย์ ปานชีวา บุตรราช
Pancheewa Butrach
อาจารย์ ชุย หยิง
Cui Ying