งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

แบบฟอร์ม และคู่มือ IQA

คู่มือ และแบบฟอร์มสำหรับการจัดทำประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Manual_Form_IQA.rar