งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และเกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 และเกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์_ธค61.pdf
เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม2562.pdf