งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ทิศทางการวิจัยคณะมนุษย์ ฯ


 ทิศทางการวิจัยและนโยบายการส่งเสริมการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์
 ทิศทางการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์
 1. การวิจัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์
2. การวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์
3. การวิจัยการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน
4. การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสังคม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 

นโยบายการส่งเสริมการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์

 

1. ส่งเสริมการวิจัยตามทิศทางการวิจัยของภาค/สาขาวิชา
2. ส่งเสิรมสนับสนุนให้มีการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวิจัยแก่บุคลากรทุกระดับ
3. สนับสนุนงบประมาณเพื่อการส่งเสริมการวิจัย/เอกสารคำสอน/ตำรา โดยแสวงหางบประมาณ
สนับสนุนทั้งจากแหล่งทุนภายนอก และจากการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์
ปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
4. จัดกิจกรรมเผยแพร่เกียรติคุณนักวิจัยหรือผลงานวิจัยดีเด่น ทั้งในส่วนบุคลากรและนักศึกษาของ
คณะมนุษยศาสตร์ ในรูปแบบต่าง ๆ 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกลุ่มวิจัย และมีการสร้างเครือข่ายวิจัยร่วมกันกับองค์กรอื่น ๆ ทั้งใน
ระดับประเทศ และระดับอนุภูมิลุ่มน้ำโขง (จีนตอนใต้ พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม)
6. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในทุกรูปแบบ 
7. จัดทำฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ ด้านการวิจัย/เอกสารคำสอน/ตำรา และผลงานทางวิชาการ 
ของคณะมนุษยศาสตร์
8. การยกระดับคุณภาพของผลงานวิจัยโดยสนับสนุนให้ตีพิมพ์ในวารสารที่มีมาตรฐาน และมี
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่านหรือมีการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

 ทิศทางการวิจัยของภาค/สาขาวิชา
 

1. ภาควิชาภาษาไทย
- วิจัยด้านภาษา-วรรณกรรมไทย เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
- วิจัยด้านภาษา-วรรณกรรมล้านนา ภาษา-วรรณกรรมไทย
- วิจัยด้านภาษา-วรรณกรรมท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์-ฟื้นและสืบสานศิลปวัฒนธรรม

2. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
- การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนของประเทศญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดการสังคมญี่ปุ่น
- การวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ในทิศทางที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้
เพื่อนำผลการวิจัยมาปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในอนาคตต่อไป
- การวิจัยที่เกี่ยวกับการทำตำราเรียน เช่น การทำตำราวิชาการอ่านและการเขียน เพื่อพัฒนาความรู้ความ
สามารถด้านการอ่านและการเขียนของนักศึกษา และเพื่อเป็นการสร้างตำราประกอบการเรียนการสอน
- การวิจัยเชิงเปรียบเทียบในด้านต่าง ๆ เช่น เปรียบเทียบวัฒนธรรมการบริโภคอุปโภคของชาวญี่ปุ่นกับ
ชาวไทย เป็นต้น

3. สาขาวิชาภาษาพม่า
- การวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน เช่น หัวข้อ “โครงการศึกษาสถานภาพการศึกษาภาษาพม่าระดับ
อุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ” ทั้งนี้ เพื่อนำผลการวิจัยเสนอเป็นนโยบายของรัฐ และนำมาปรับปรุงหลักสูตร
การเรียนการสอนภาษาพม่าที่ใช้มาประมาณ 7 ปี นอกจากนั้นยังจะใช้เป็นแนวทางในการเปิดหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาสาขา “พม่าศึกษา” ซึ่งคาดว่าจะเปิดในปี 2549 ด้วย
- การวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรียนการสอน เช่น โครงการจัดทำตำรา บทสนทนาภาษาพม่าพร้อม
วีซีดี เพื่อนำสื่อที่ได้ไปใช้ประกอบการเรียนการสอน การเรียนการสอนจะได้เกิดความน่าสนใจและ
เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- การวิจัยด้านภาษาและวรรณกรรม เช่น การทำพจนานุกรมภาษาพม่า-ไทย, ภาษาไทย-พม่า หรือ การ
ศึกษางานของนักเขียนสตรีร่วมสมัยในพม่า ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษาค้นคว้า
- การวิจัยด้านวัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความคิด ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ฯลฯ
ซึ่งจะทำให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพม่าในด้านต่าง ๆ นอกเหนือไปจากภาษา
4. ภาษาจีน
- พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
- พัฒนาและวิเคราะห์หลักสูตรภาษาจีน
- การเรียนการสอนในรูปบริการชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ (การเรียนรู้ตลอดชีวิต)

5. สาขาวิชาภาษาบาลี-สันสกฤต และฮินดี
- วิจัยเพื่อนำผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน
- วิจัยเชิงบูรณาการ (บาลี-สันสกฤต และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง)
- วิจัยในเชิงเปรียบเทียบในด้านต่าง ๆ เช่น วัฒนธรรมอินเดียที่แพร่กระจายมาสู่ประเทศไทยและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ อิทธิพลของบาลี-สันกฤตต่อภาษาต่าง ๆ 
- วิจัยเชิงประยุกต์ โดยอาศัยความรู้จากภูมิปัญญาชาวอินเดียโบราณ มาประยุกต์ใช้ในสมัยปัจจุบัน เช่น
โยคะ และอายุรเวทเพื่อสุขภาพ

6. ภาควิชาจิตวิทยา
- ภาควิชาจิตวิทยามีแนวทางในการวิจัยประยุกต์ โดยนำหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ ทางจิตวิทยามาใช้เป็น
ตัวแปรในการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากภาควิชามีการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร คือ สาขา
วิชาจิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาอุตสาหกรรม และจิตวิทยาโรงเรียน ซึ่งปรับเปลี่ยนเป็นจิตวิทยาการ
ปรึกษา นอกจากนั้น ขณะนี้ภาควิชาอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับเปลี่ยนหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้ทันใช้
ในปีการศึกษา 2548 และได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ จึง
จำเป็นต้องกำหนดแนวทางวิจัยไว้ให้เป็นจิตวิทยาประยุกต์

7. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
- พัฒนาหลักสูตร
- พัฒนาการเรียนการสอน

8. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
- วิจัยสถาบัน (สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส)
- พัฒนาวิชาการ - หลักสูตรของสาขาวิชาฯ
- พัฒนากระบวนวิชาตามหลักสูตรภาษาฝรั่งเศส

 

9. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา แยกเป็น 2 สาขาวิชา คือ

  9.1 สาขาวิชาปรัชญา
- ศึกษาวิจัย/ตำรา/หนังสือคู่มือด้านการเรียนการสอนปรัชญา
- ศึกษาวิจัยด้านปรัชญาการศึกษา เช่น “ปรัชญาการศึกษาไทย : ปัญหาและทางออก”
- ศึกษาวิจัยเชิงประยุกต์และบูรณาการในสังคมไทย ในรูปแบบสหสาขา เพื่อนำแนวคิดทางปรัชญา
มาประยุกต์แก้ปัญหาและหาคำตอบให้กับสังคมไทย เช่น “การวิจัยเรื่อง ความเสื่อมและการ
เปลี่ยนแปลง : วิถีชีวิตทางสายกลางของชาวไทย”
  9.2 สาขาวิชาศาสนา
- ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการโดยเน้นองค์ความรู้และวัฒนธรรมพระพุทธศาสนา
- ศึกษาวิจัยแบบสหวิชาการ โดยการสร้างความร่วมมือกับสถาบันทางพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
- ศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงทางศาสนา เช่น การเปลี่ยนแปลงการนับถือศาสนา
- ศึกษาวิจัยพระพุทธศาสนากับเยาวชนไทย
- ศึกษาวิจัยฐานข้อมูลทางพระพุทธศาสนา เช่น การวิจัยแหล่งข้อมูลทางพระพุทธศาสนา
- ศึกษาวิจัยเชิงประยุกต์และบูรณาการ เช่น พระพุทธศาสนากับการตอบปัญหาทางสังคมในปัจจุบัน
 

10. สาขาวิชาบ้านและชุมชน
- การวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- การวิจัยเชิงบูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาบ้านและชุมชน
- การวิจัยที่ร่วมมือกับองค์/หน่วยงาน/ชุมชน/ท้องถิ่น ในการแก้ปัญหาสังคม
- การวิจัยที่เน้นการอนุรักษ์เอกลักษณ์ภาคเหนือ

11. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
- การจัดการสารสนเทศและความรู้ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
- การจัดการสารสนเทศและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม
- การจัดการสารสนเทศด้านสุขภาพ
- การจัดการสารสนเทศและความรู้ด้านสังคมและวัฒนธรรม
- สารสนเทศดิจิทัล
- การพัฒนาการเรียนการสอน

12. ภาควิชาการสื่อสารมวลชน
- มุ่งศึกษาวิจัยการสื่อสารที่มีผลต่อกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้องค์กร/ชุมชนท้องถิ่นพึ่งตนเองได้
- มุ่งศึกษาวิจัยร่วมกับองค์กรหรือชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการสื่อสาร เพื่อนำไปสู่
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์กร/สังคมท้องถิ่น
- มุ่งศึกษาวิจัยเพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
สุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของชุมชน
- มุ่งวิจัยเพื่อสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสื่อพื้นบ้านและสื่อมวลชน ทั้งในท้องถิ่นและประเทศ
ในกลุ่มอนุภูมิภาคน้ำโขง (จีนตอนใต้ ลาว พม่า กัมพูชา และเวียดนาม)

13. ภาควิชาภาษาอังกฤษ
- ดำเนินการตามยุทธศาสตร์พัฒนางานวิจัยปี 2548-2552 ของคณะมนุษยศาสตร์
- พัฒนาการวิจัยเพื่อผลิตและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เอกสารคำสอน เน้นเพื่อขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการ และเพื่อปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีหรือโทสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตลอดจนเพื่อ
การประกันคุณภาพระบบการศึกษาของภาควิชาฯ
- พัฒนาการวิจัยเพื่อผลิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน
- พัฒนาการวิจัยเพื่อผลิตหลักสูตรต่าง ๆ ตามทิศทางนโยบายการบริหารของประเทศ และจังหวัดเชียงใหม่

14. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- มุ่งศึกษาวิจัยการจัดการและพัฒนาการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้านการเกษตร ธุรกิจ 
และอุตสาหกรรม โดยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
เพื่อสนับสนุนพัฒนาหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน ไปสู่การพึ่งพาตนเอง
- มุ่งศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และการร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชนท้องถิ่นในการศึกษาปัญหา
และแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมท้องถิ่น ทั้งสังคมเมืองและชนบท และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
- มุ่งการเป็นแหล่งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม มรดกสถาน
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งสารสนเทศการพาณิชย์ ครอบคลุมประเทศใน
กลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง (จีนตอนใต้ ลาว พม่า กัมพูชา และเวียดนาม)

15. ภาควิชาประวัติศาสตร์
การแสวงหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่จะนำไปสู่การมองเห็นแนวทางการสร้างสรรค์อนาคตของสังคม ได้แก่ 
- การวิจัยและแสวงหาความรู้ร่วมกันของภาควิชา โดยการร่วมกันตั้งกรอบความคิดใหญ่ในการแสวงหาความรู้ทางประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนาและคณาจารย์ดำเนินการวิจัยไปตามกรอบความคิดที่ร่วมกันสร้างขึ้นมา 
- การวิจัยโดยอาจารย์แต่ละท่านในภาควิชา เพื่อแสวงหาความรู้ของอาจารย์ในฐานะนักวิชาการที่มีหน้าที่สร้างความรู้ให้แก่สังคม